Pressupost i reformes a les Gàbies Municipals de Centelles
maig 2, 2021
Registre d’Associacions de protecció i defensa dels animals
maig 16, 2023
Mostra tot

Proposta de Ordenança Reguladora en matèria de la Tinença d’Animals a Centelles

Som grup de Centellencs que considerem els animals són ciutadans de ple dret i, com a éssers dependents que són, ens correspon a tots garantir el seu benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania, també amb els qui, legítimament, no gaudeixen de la seva bona companyia.

En aquest sentit, la convivència, la defensa i la protecció dels animals i el seu entorn és una carrera de fons en la qual l'Associació Animalista de Centelles, vol implicar tan l'Ajuntament de Centelles, agents socials, escoles, i població en general, en que un termini de 5 anys Centelles es convertir-se un referent la comarca d'Osona en polítiques de benestar animal.

Per a començar volem impulsa un grup de treball amb els òrgans de Govern de l'Ajuntament de Centelles, partits polític de poble i agents socials per actualitza la normativa de tinença d’animals a Centelles.

Actualitzada amb el Decret legislatiu 2/2008, de la Llei de protecció dels animals de 15 d'abril, al igual que han fet ajuntaments com el de Barcelona. Per exemple actualment la Article 20, de l’ordenança municipal. “Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació censal o cap identificació de l’origen o del/de la propietari/ària ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec de l’animal i l’han de retenir fins que es recuperi, se cedeixi o se sacrifiqui.”

“Article 21 - Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació́ dels animals, l’Ajuntament podrà̀ donar-los en adopció́, prèviament esterilitzats o sacrificar-los.

Tant el sacrifici com l’esterilització́ es faran sota control de la inspecció́ veterinària municipal i utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i provoquin una pèrdua de consciencia immediata. “

Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de companyia https://www.centelles.cat/ajuntament/informacio-oficial/docs/ordenances/ordenanca-tinenca-animals.pdf Així́ mateix, la llei actual prohibeix el sacrifici els animals excepte que el motivin les circumstancies humanitàries i sanitàries que s’estableixin per via reglamentaria, en compliment del preceptiu “respecte per la seva vida“, i a més es defensa que “la visquin en condicions dignes i es prohibeixen accions que els puguin causar danys”.

Per tot això l’Associació a elaborat un nova Proposta de Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de companyia.

Correu electrònic: hola@animalistadecentelles.org
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *