Estatuts de l’ Associació Animalista de CentellesASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES

GIF: G67625517

Inscrita a el Registre d'Associació de Catalunya Número d'inscripció: 67569, Data de resolució 07/05/2020 Secció 1a del Registre d'associacions.

Correu electrònic: info@animalistadecentelles.org