Avís LegalDe conformitat al que estableix l'la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de:

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES

GIF: G67625517

Inscrita a el Registre d'Associació de Catalunya Número d'inscripció: 67569, Data de resolució 07/05/2020 Secció 1a del Registre d'associacions.

Correu electrònic: info@animalistadecentelles.org

Per tal d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada que ofereix ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.
S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra associació que puguin ser del seu interès.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@animalistadecentelles.org i indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".RESPONSABLE DE L'TRACTAMENT DE LES DADES

Dades de contacte de l'responsable: ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES - BARCELONA amb email info@animalistadecentelles.org

Període de conservació: La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i / o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió: No es produeixen.
Finalitat de la cessió: Gestionar la seva consulta o petició de sociales, voluntaris, publicó en general.
Legitimació de la cessió: Consentiment de l'interessat
Moviments internacionals de dades: No es produeixen.
Transferència internacional: No es produeixen.
Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedides a proveïdors o gestora amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.

Drets

Quins drets té ?
Té dret a el fet que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no cal tractar-los. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació de l'tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.En determinats casos es pot oposar a el fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los ?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça dalt assenyalada o enviar comunicat a l'correu electrònic info@animalistadecentelles.org Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d'adjuntar la fotocòpia de l'DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'Agència: https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/reclamaciones-de-telecomunicaciones
Sol·licitar-nos un model: info@animalistadecentelles.org

Possibilitat de reclamar davant l'AEPD: Així mateix, l'informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l'AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid

1. Protecció de dades de caràcter personal

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES. No obstant això, es comunica que, en el cas que ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa que sigui aplicable relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES en els diferents tipus de formularis seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s'estableixi, i la gestió, administració , informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada pel que fa a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra "Política de Privacitat".

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural.

2. Dades en xarxes socials

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES disposa de perfils en diferents xarxes socials, de manera que hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils han de ser coneguts per tots aquells usuaris que també interactuïn en aquest perfil o que simplement ho consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa de l'servei. Us recomanem que consulteu les polítiques de privacitat de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no fa mal o ofèn a tercers.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

3. Limitació de la responsabilitat

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar d'l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa de el navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La Web de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES conte enllaços a altres pàgines web que poden resultar d'interès per als usuaris. ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment

4. Mesures de Seguretat

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

5. Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament SOCI / VOLUNTARI / USUARI / AMICS/ NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb el per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.
Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l'exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de l'arxiu:
Envia un correu electrònic a: info@animalistadecentelles.org

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents a el de la recepció de la sol·licitud. C.- El dret de portabilitat podran ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades a titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament ).

D.- El dret de limitació podran ser exercit, prèviament el dret d'oposició a el tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

6. Canvi de Normativa
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@animalistadecentelles.org

7. Responsable de Tractament a nivell de grup
Els membres de la Junta directiva de l'ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de el present portal Web.

Informació sobre l'exempció de tota responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents.

En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLE “LINKS”

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de w www.animalistadecentelles.org , ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l' ús o mal ús d'un vincle, tant a l'connectar a el portal web www.animalistadecentelles.org com a l'accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.

3. Només està autoritzat per a l'ús privat de l'material documental elaborat per la ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" llaberiagroup.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en les webs estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del compte a ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal . En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (INTENTS DE 'SPOOFING' O 'PHISHING')

Ignore tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l'autoritzat per ASSOCIACIÓ ANIMALISTA dE CENTELLES, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ( 'spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-fraudulent.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES utilitza el domini "www.animalistadecentelles.org" per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: info@animalistadecentelles.security o animalistadecentelles@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "www.animalistadecentelles.org" al seu URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES.

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignórela i considérela com fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'PHISHING'

Envieu un correu electrònic a l'Adreça info@animalistadecentelles.org . Informació relativa a la Propietat intel·lectual i industrial i adjunti el correu electrònic que considera fals. A l'adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no olla adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu a: info@animalistadecentelles.org . Informació relativa a la Propietat intel·lectual i industrial inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.