Política de privacitat


Responsable de l'tractament de les dadas

Dades de contacte de l'responsable: ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES - BARCELONA amb email info@animalistadecentelles.org

Període de conservació: La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i / o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió: No es produeixen.
Finalitat de la cessió: Gestionar la seva consulta o petició de sociales, voluntaris, publicó en general.
Legitimació de la cessió: Consentiment de l'interessat
Moviments internacionals de dades: No es produeixen.
Transferència internacional: No es produeixen.
Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedides a proveïdors o gestora amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.

Drets

Quins drets té ?
Té dret a el fet que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no cal tractar-los. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació de l'tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.En determinats casos es pot oposar a el fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los ?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça dalt assenyalada o enviar comunicat a l'correu electrònic info@animalistadecentelles.org Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d'adjuntar la fotocòpia de l'DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'Agència: https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/reclamaciones-de-telecomunicaciones
Sol·licitar-nos un model: info@animalistadecentelles.org

Possibilitat de reclamar davant l'AEPD: Així mateix, l'informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l'AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s'informa als Usuaris de www.animalistadecentelles.org de el tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin , lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de el Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES. informa:

1- Titularitat dels Tractaments
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, ​​és el titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptats a través de la present web, s'incorporen a l'tractament [SOCI / VOLUNTARI / USUARI / AMICS/ NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2-Recollida i Tractament
El tractament [SOCI / VOLUNTARI / USUARI / AMICS/ NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en: a. Per al tractament [SOCI / VOLUNTARI / USUARI / AMICS/ NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web www.animalistadecentelles.org o poder gestionar les propuse del socio, amics, voluntaris, etc...

2.2-Encarregat de l'Tractament
En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.-Base jurídica - Consentiment
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat tractament, sent objecte d'tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, envieu informació periòdica i informar dels nostre activitats. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@animalistadecentelles.org indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4- Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament SOCI / VOLUNTARI / USUARI / AMICS/ NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb el per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.
Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l'exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de l'arxiu:
Envia un correu electrònic a: info@animalistadecentelles.org

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents a el de la recepció de la sol·licitud. C.- El dret de portabilitat podran ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades a titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament ).

D.- El dret de limitació podran ser exercit, prèviament el dret d'oposició a el tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.